Mind Media Center

WEB DESIGN

พัฒนาเว็ปไซต์ให้มีความโดดเด่น มีการสื่อสารองค์กรอย่างชัดเจน โดยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว รวดเร็ว ใช้งานง่ายและสร้างความประทับใจ กับผู้มาเยือน ด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยี ทําให้เราสามารถ บริการท่านได้รวดเร็วภายใต้งบประมาณ ที่คุ้มค่า คุณมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์จะตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือ องค์กรของคุณอีกทั้งยังบริการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ฟังก์ชั่นต่างๆ ในอนาคต เฉกเช่น ช่างตัดเสื้อที่วัดตัวแล้วตัดชุดให้ ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เราบริการท่านครบวงจรตั้งแต่เริ่ม การวางแนวคิดในการออกแบบไปสู่การบํารุงรักษาเว็ปไซต์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสามารถ ดํานต่างๆ ตามความต้องการของลูกคํา เช่น ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชําระเงิน ระบบจองห้องพัก ระบบสต๊อกสินค้า ระบบรับ สมัครยาน กระดานข่าว ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะเพิ่มเติมฟังกชั้นต่างๆ เมื่อต้องการ

Yes, i do