Mind Media Center

ADVERTISING MEDIA

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบกลางแจ้งและในร่ม เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมาย
  • LED Billboard ในย่านชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • Billboard ทางด่วน ทางหลวงทั่วประเทศ
  • In-Store Media สื่อประชาสัมพันธ์ในห้าง BigC TesSco Lotus Watsons
  • MRT & BTS Media สื่อประชาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้า และสถานีทั้งระบบ โดยมีจอ LED Lightbox Sticker Wrap

Yes, i do